Leadership

Eiji Yonezawa

CEO, President

Ichiro Miyakoshi

Executive Vice President

Yuji Morimoto

Executive Vice President

Kazuyasu Kondo

COO, Business Development

Akio Tatsuno

CFO,
General Administration

Taku Maeda

COO,
Consulting Operations

Yoshiki Miyazaki

Executive Officer,
President of OC India

Shinya Nakamura

Executive Officer,
Consulting Operations

Junji Shibata

Executive Officer,
Global Solutions

Mr. Tsuyoshi Fujii

Tsuyoshi Fujii

Executive Officer,
Consulting Operations

Mr. Naoya Ochi

Naoya Ochi

Executive Officer,
General Administration

Masataka Fujikuma

Executive Officer,
Road Transportation

Masahiko Fujimoto

Executive Officer,
Planning

Wong Kuok Hung

Executive Officer,
Infrastructure & Industrial Development

Akihiko Fujiyoshi

Executive Officer,
Railway

Hajime Kurokawa

Hajime Kurokawa

Auditor